آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
تاريخ: ٢٨/٠٣/١٣٩٥       ساعت: ١٢:٠٢
اخبار : كاركردهای بازار آتی ارز برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی
استاد دانشگاه صنعتی شريف در گفت و گويی با اشاره به لزوم راه اندازی بازار آتی ارز، مزيت های ايجاد اين بازار برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را با ذكر مثال هايی تشريح كرد.     فايل مرتبط
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com