آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٧ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٥ ٠.٠٠٠٣٩ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠١٠٨ ٠.٠٠٠٣٩
دلار آمريكا ٣,٢٦٥ ١ ٠.٧٦٧٣٣ ٠.٨٦٦٥١ ١.١٢٠٠٧ ٣.٧٥٢٨٧ ١.٢٦٣٥٤ ٣.٦٧٢٦٧ ٣.٥٢٥٩٢ ١.٢٦١٥٩
پوند ٤,٢٥٥ ١.٣٠٣٢٢ ١ ١.١٢٩٢٥ ١.٤٥٩٦٩ ٤.٨٩٠٨ ١.٦٤٦٦٧ ٤.٧٨٦٢٨ ٤.٥٩٥٠٣ ١.٦٤٤١٣
يورو ٣,٧٦٨ ١.١٥٤٠٦ ٠.٨٨٥٥٥ ١ ١.٢٩٢٦٢ ٤.٣٣١٠٣ ١.٤٥٨٢ ٤.٢٣٨٤٧ ٤.٠٦٩١١ ١.٤٥٥٩٥
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٥ ٠.٨٩٢٨ ٠.٦٨٥٠٨ ٠.٧٧٣٦٢ ١ ٣.٣٥٠٥٧ ١.١٢٨١ ٣.٢٧٨٩٧ ٣.١٤٧٩٥ ١.١٢٦٣٥
ريال عربستان ٨٧٠ ٠.٢٦٦٤٦ ٠.٢٠٤٤٧ ٠.٢٣٠٨٩ ٠.٢٩٨٤٦ ١ ٠.٣٣٦٦٩ ٠.٩٧٨٦٣ ٠.٩٣٩٥٢ ٠.٣٣٦١٧
دلار كانادا ٢,٥٨٤ ٠.٧٩١٤٢ ٠.٦٠٧٢٩ ٠.٦٨٥٧٧ ٠.٨٨٦٤٥ ٢.٩٧٠١١ ١ ٢.٩٠٦٦٤ ٢.٧٩٠٥ ٠.٩٩٨٤٥
درهم امارات ٨٨٩ ٠.٢٧٢٢٨ ٠.٢٠٨٩٣ ٠.٢٣٥٩٣ ٠.٣٠٤٩٧ ١.٠٢١٨٤ ٠.٣٤٤٠٤ ١ ٠.٩٦٠٠٤ ٠.٣٤٣٥١
لير ترکيه ٩٢٦ ٠.٢٨٣٦١ ٠.٢١٧٦٣ ٠.٢٤٥٧٥ ٠.٣١٧٦٧ ١.٠٦٤٣٧ ٠.٣٥٨٣٦ ١.٠٤١٦٢ ١ ٠.٣٥٧٨١
دلار استراليا ٢,٥٨٨ ٠.٧٩٢٦٥ ٠.٦٠٨٢٣ ٠.٦٨٦٨٤ ٠.٨٨٧٨٢ ٢.٩٧٤٧١ ١.٠٠١٥٥ ٢.٩١١١٤ ٢.٧٩٤٨٢ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com