آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٧ ٠.٠٠٠١٩ ٠.٠٠٠٢٢ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠١٠١ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠٠٩٩ ٠.٠٠١٠١ ٠.٠٠٠٣٤
دلار آمريكا ٣,٧١٥ ١ ٠.٧١٢٥ ٠.٨٠٥٣٣ ١.٠٦٣٨٦ ٣.٧٥٢٥٣ ١.٢٥٤٢٢ ٣.٦٧٤٥٨ ٣.٧٤٨٧٤ ١.٢٦٢٣٢
پوند ٥,٢١٤ ١.٤٠٣٥ ١ ١.١٣٠٢٨ ١.٤٩٣١٣ ٥.٢٦٦٦٧ ١.٧٦٠٣ ٥.١٥٧٢٧ ٥.٢٦١٣٥ ١.٧٧١٦٦
يورو ٤,٦١٣ ١.٢٤١٧٢ ٠.٨٨٤٧٣ ١ ١.٣٢١٠٢ ٤.٦٥٩٦ ١.٥٥٧٣٩ ٤.٥٦٢٨١ ٤.٦٥٤٨٩ ١.٥٦٧٤٥
يكصد ين ژاپن ٣,٤٩٢ ٠.٩٣٩٩٧ ٠.٦٦٩٧٤ ٠.٧٥٦٩٩ ١ ٣.٥٢٧٢٧ ١.١٧٨٩٣ ٣.٤٥٤٠١ ٣.٥٢٣٧١ ١.١٨٦٥٤
ريال عربستان ٩٩٠ ٠.٢٦٦٤٩ ٠.١٨٩٨٧ ٠.٢١٤٦١ ٠.٢٨٣٥١ ١ ٠.٣٣٤٢٣ ٠.٩٧٩٢٣ ٠.٩٩٨٩٩ ٠.٣٣٦٣٩
دلار كانادا ٢,٩٦٢ ٠.٧٩٧٣١ ٠.٥٦٨٠٩ ٠.٦٤٢١ ٠.٨٤٨٢٢ ٢.٩٩١٩٢ ١ ٢.٩٢٩٧٧ ٢.٩٨٨٩ ١.٠٠٦٤٦
درهم امارات ١,٠١١ ٠.٢٧٢١٤ ٠.١٩٣٩ ٠.٢١٩١٦ ٠.٢٨٩٥٢ ١.٠٢١٢١ ٠.٣٤١٣٢ ١ ١.٠٢٠١٨ ٠.٣٤٣٥٣
لير ترکيه ٩٩١ ٠.٢٦٦٧٦ ٠.١٩٠٠٧ ٠.٢١٤٨٣ ٠.٢٨٣٧٩ ١.٠٠١٠١ ٠.٣٣٤٥٧ ٠.٩٨٠٢٢ ١ ٠.٣٣٦٧٣
دلار استراليا ٢,٩٤٣ ٠.٧٩٢١٩ ٠.٥٦٤٤٤ ٠.٦٣٧٩٨ ٠.٨٤٢٧٨ ٢.٩٧٢٧٣ ٠.٩٩٣٥٩ ٢.٩١٠٩٨ ٢.٩٦٩٧٣ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com