آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠٠٢٢ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٣٣ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠٠٣٧ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠١٠٤ ٠.٠٠٠٣٧
دلار آمريكا ٣,٣٥٣ ١ ٠.٧٣٩٦٩ ٠.٨٣٢٨٤ ١.١١٥٠٦ ٣.٧٥٠٥٦ ١.٢٢٨٢١ ٣.٦٧٦٥٤ ٣.٤٨٩٠٧ ١.٢٤٧٨٦
پوند ٤,٥٣٣ ١.٣٥١٩٢ ١ ١.١٢٥٩٣ ١.٥٠٧٤٨ ٥.٠٧٠٤٧ ١.٦٦٠٤٤ ٤.٩٧٠٣٩ ٤.٧١٦٩٦ ١.٦٨٧٠١
يورو ٤,٠٢٦ ١.٢٠٠٧٢ ٠.٨٨٨١٥ ١ ١.٣٣٨٨٨ ٤.٥٠٣٣٦ ١.٤٧٤٧٣ ٤.٤١٤٤٧ ٤.١٨٩٣٩ ١.٤٩٨٣٣
يكصد ين ژاپن ٣,٠٠٧ ٠.٨٩٦٨١ ٠.٦٦٣٣٦ ٠.٧٤٦٩ ١ ٣.٣٦٣٥٣ ١.١٠١٤٧ ٣.٢٩٧١٥ ٣.١٢٩٠٣ ١.١١٩٠٩
ريال عربستان ٨٩٤ ٠.٢٦٦٦٣ ٠.١٩٧٢٢ ٠.٢٢٢٠٦ ٠.٢٩٧٣١ ١ ٠.٣٢٧٤٧ ٠.٩٨٠٢٦ ٠.٩٣٠٢٨ ٠.٣٣٢٧١
دلار كانادا ٢,٧٣٠ ٠.٨١٤٢ ٠.٦٠٢٢٥ ٠.٦٧٨٠٩ ٠.٩٠٧٨٨ ٣.٠٥٣٦٩ ١ ٢.٩٩٣٤٢ ٢.٨٤٠٧٩ ١.٠١٦
درهم امارات ٩١٢ ٠.٢٧٢ ٠.٢٠١١٩ ٠.٢٢٦٥٣ ٠.٣٠٣٢٩ ١.٠٢٠١٣ ٠.٣٣٤٠٧ ١ ٠.٩٤٩٠١ ٠.٣٣٩٤١
لير ترکيه ٩٦١ ٠.٢٨٦٦١ ٠.٢١٢ ٠.٢٣٨٧ ٠.٣١٩٥٩ ١.٠٧٤٩٤ ٠.٣٥٢٠١ ١.٠٥٣٧٣ ١ ٠.٣٥٧٦٥
دلار استراليا ٢,٦٨٧ ٠.٨٠١٣٧ ٠.٥٩٢٧٦ ٠.٦٦٧٤١ ٠.٨٩٣٥٨ ٣.٠٠٥٥٩ ٠.٩٨٤٢٥ ٢.٩٤٦٢٧ ٢.٧٩٦٠٥ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com