آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٢١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٣٢ ٠.٠٠١٠٦ ٠.٠٠٠٣٦ ٠.٠٠١٠٤ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠٠٣٧
دلار آمريكا ٣,٥٢٣ ١ ٠.٧٥٤٢٣ ٠.٨٥١٥٨ ١.١٢١٦٢ ٣.٧٥١٨٦ ١.٢٧٦٩١ ٣.٦٧٣٦٢ ٣.٩٦٧٣٤ ١.٣٢٠٩٦
پوند ٤,٦٧١ ١.٣٢٥٨٦ ١ ١.١٢٩٠٨ ١.٤٨٧١١ ٤.٩٧٤٤٤ ١.٦٩٣ ٤.٨٧٠٧ ٥.٢٦٠١٤ ١.٧٥١٤١
يورو ٤,١٣٧ ١.١٧٤٢٨ ٠.٨٨٥٦٨ ١ ١.٣١٧١ ٤.٤٠٥٧٥ ١.٤٩٩٤٦ ٤.٣١٣٨٧ ٤.٦٥٨٧٨ ١.٥٥١١٨
يكصد ين ژاپن ٣,١٤١ ٠.٨٩١٥٧ ٠.٦٧٢٤٥ ٠.٧٥٩٢٥ ١ ٣.٣٤٥٠٥ ١.١٣٨٤٦ ٣.٢٧٥٢٩ ٣.٥٣٧١٦ ١.١٧٧٧٣
ريال عربستان ٩٣٩ ٠.٢٦٦٥٣ ٠.٢٠١٠٣ ٠.٢٢٦٩٨ ٠.٢٩٨٩٥ ١ ٠.٣٤٠٣٤ ٠.٩٧٩١٤ ١.٠٥٧٤٣ ٠.٣٥٢٠٨
دلار كانادا ٢,٧٥٩ ٠.٧٨٣١٤ ٠.٥٩٠٦٧ ٠.٦٦٦٩١ ٠.٨٧٨٣٨ ٢.٩٣٨٢٣ ١ ٢.٨٧٦٩٦ ٣.١٠٦٩٨ ١.٠٣٤٥
درهم امارات ٩٥٩ ٠.٢٧٢٢١ ٠.٢٠٥٣١ ٠.٢٣١٨١ ٠.٣٠٥٣٢ ١.٠٢١٣ ٠.٣٤٧٥٩ ١ ١.٠٧٩٩٥ ٠.٣٥٩٥٨
لير ترکيه ٨٨٨ ٠.٢٥٢٠٦ ٠.١٩٠١١ ٠.٢١٤٦٥ ٠.٢٨٢٧١ ٠.٩٤٥٦٩ ٠.٣٢١٨٦ ٠.٩٢٥٩٦ ١ ٠.٣٣٢٩٦
دلار استراليا ٢,٦٦٧ ٠.٧٥٧٠٣ ٠.٥٧٠٩٧ ٠.٦٤٤٦٧ ٠.٨٤٩٠٩ ٢.٨٤٠٢٦ ٠.٩٦٦٦٥ ٢.٧٨١٠٢ ٣.٠٠٣٣٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com